About Us

Our Mission

  • Centre of excellence in providing quality basic services through support to local municipalities
  • Indawo ebalaseleyo ngonikezelo lweenkonzo zodidi oluphezulu nenkxaso koomasipala basekuhlaleni
  • Bogare jwa matsetseleko mo go iseng ditirelo tse dibotlhokwa ka tshegetso ya bo-masepala ba selegae

Our Vision

  • Quality support to deliver quality services
  • Unikezelo lwenkxaso yodidi oluphezulu, neenkonzo yodidi oluphezulu
  • Tshegetso ya maemo a a kwa godimo go isa ditirelo tsa maemo a a kwa godimo kwa bathong

© 2020. All Rights Reserved.

Designed, Developed & Maintained by Web Ateljee